STEAM3D Academy

Czas trwania: 1.11.2021 – 31.12.2023

Podejście STEAM do edukacji odpowiada na wyzwania związane z przygotowaniem uczniów do XXI wieku poprzez integrację nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Metoda ta ma na celu rozwój innowatorów gotowych na konkurencyjny rynek pracy, wyposażając ich w umiejętności niezbędne zarówno do rozwoju osobistego, jak i aktywnego obywatelstwa. Ostatnie polityki UE, w tym Deklaracja z Osnabrück z 2020 r. i Europejski program na rzecz umiejętności, podkreślają znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) dla dostosowania się do gospodarki cyfrowej i ekologicznej, podnoszenia umiejętności na rzecz zrównoważonej konkurencyjności i wspierania odporności. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na zatrudnienie i PKB w UE, podkreślając pilną potrzebę rewolucji umiejętności w celu wsparcia odbudowy i transformacji. Projekt STEAM3D wspiera ten cel poprzez poprawę umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich VET, koncentrując się na kwestiach środowiskowych i umiejętnościach cyfrowych poprzez kompleksowy pakiet edukacyjny, w tym przewodnik po najlepszych praktykach ekologicznych, kursy projektowania i podręcznik e-portfolio.

Założenia projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie studentów VET w dziedzinie inżynierii poprzez wyposażenie ich w umiejętności dostosowane do zielonej i cyfrowej gospodarki. Kluczowe inicjatywy obejmują opracowanie kompleksowych planów zarządzania projektami, zapewniania jakości i rozpowszechniania, tworzenie materiałów edukacyjnych, takich jak przewodnik po najlepszych praktykach ekologicznych, interaktywne kursy na temat “Sztuki zielonych dzielnic” oraz podręcznik e-Portfolio młodego inżyniera. Szkolenie obejmie 60 studentów i 30 pracowników VET, a towarzyszyć mu będzie szerokie zaangażowanie w mediach społecznościowych. Oczekiwane wyniki obejmują lepszą zdolność adaptacji uczniów do rynku pracy, zwiększone umiejętności cyfrowe i wzmocnione umiejętności pedagogiczne nauczycieli VET / STEAM, zapewniając uczniom i nauczycielom dobre przygotowanie do przyszłych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju i technologii cyfrowych.

Organizacje partnerskie:

 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “EDUKATOR” (Polska)
 • DOMSPAIN SLU (Hiszpania)
 • e-Nable Greece (Grecja)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cypr)
 • NIKANOR LTD (Bułgaria)
 • 4 EPAL KAVALAS (Grecja)

Lingua Consulting Sp. z o.o. jest partnerem stowarzyszonym w tym projekcie

[English]

STEAM3D Academy

Duration: 1.11.2021 – 31.12.2023

The STEAM approach to education addresses the challenges of preparing students for the 21st century by integrating Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. This method aims to develop innovators ready for a competitive labor market, equipping them with essential skills for both personal development and active citizenship. The EU’s recent policies, including the 2020 Osnabrück Declaration and European Skills Agenda, emphasize the importance of vocational education and training (VET) for adapting to digital and green economies, enhancing skills for sustainable competitiveness, and fostering resilience. The COVID-19 pandemic has significantly impacted employment and GDP in the EU, highlighting the urgent need for a skills revolution to support recovery and transitions. The STEAM3D project supports this goal by improving vocational skills in secondary VET students, focusing on environmental issues and digital literacy through a comprehensive educational package, including a green best practice guide, design courses, and an e-portfolio handbook.

Project objectives:

The project aims to enhance the employability of VET students in engineering by equipping them with skills tailored for the green and digital economy. Key initiatives include the development of comprehensive project management, quality assurance, and dissemination plans, creation of educational materials such as a green best practice guide, interactive courses on “The Art of Green Districts,” and a Young Engineer’s e-Portfolio Handbook. Training will be provided to 60 students and 30 VET staff, accompanied by extensive social media engagement. The anticipated outcomes include improved adaptability of students to the labor market, enhanced digital literacy, and strengthened pedagogical skills of VET/STEAM educators, ensuring students and teachers are well-prepared for future challenges in sustainability and digital technologies.

Partner organisations:

 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE “EDUKATOR” (Poland)
 • DOMSPAIN SLU (Spain)
 • e-Nable Greece (Greece)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus)
 • NIKANOR LTD (Bulgaria)
 • 4 EPAL KAVALAS (Greece)

Lingua Consulting Sp. z o.o. is an associate partner in this project