LEXIS

Pełna nazwa projektu: Supporting English Language Teachers to Upgrade Teaching and Learning of Children with Dyslexia Through the Integration of Emerging Technologies and the Acquisition of Digital Skills

Czas trwania: 2.05.2022 – 2.11.2024

Dysleksja dotyka 20% globalnej populacji i jest najczęstszym zaburzeniem uczenia się, wpływającym na 80% osób z wyzwaniami edukacyjnymi. W UE częstość występowania dysleksji szacuje się na 8-20% wśród dorosłych i dzieci. Jest to zaburzenie neurobiologiczne, które powoduje trudności w czytaniu, pisaniu i nauce języka, szczególnie w języku angielskim ze względu na jego złożoną ortografię. Pomimo jej powszechnego wpływu, badania nad dysleksją w edukacji szkolnej w UE są rzadkie i często nieaktualne. Unijna Karta Dysleksji z 2018 r. podkreśla niewystarczające radzenie sobie z dysleksją, głównie z powodu niewystarczających informacji i słabej komunikacji między rodzicami, nauczycielami i ekspertami. Ponadto dysleksja wiąże się z wyższymi wskaźnikami depresji (2-14%) i lęku (20%). Zauważalny jest brak szkoleń dla nauczycieli w zakresie dysleksji i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, które mogłyby pomóc uczniom z trudnościami w nauce.

LEXIS ma na celu:

 • Promowanie nabywania umiejętności uczenia się języka obcego wśród wrażliwej grupy dzieci z dysleksją oraz zapewnienie
  odpowiednich i ukierunkowanych na ich potrzeby edukacyjne narzędzi i metodologii.
 • Promowanie cyfrowej transformacji i modernizacji nauczania języka angielskiego poprzez integrację nowych technologii i rozwój integracyjnych narzędzi cyfrowych, które zwiększą odporność, zdolność adaptacji i gotowość do przejścia od nauki w klasie do nauki cyfrowej.
 • Zwiększenie cyfrowej pewności siebie i kompetencji nauczycieli, którzy uczą języka angielskiego, aby radzili sobie z nowymi, pojawiającymi się wyzwaniami zdigitalizowanego świata poprzez nabycie umiejętności cyfrowych związanych z kodowaniem w Scratchu w celu opracowania gier 2D dla EFL (English as a Foreign Language)
 • Promowanie holistycznego podejścia do procesu uczenia się z zaangażowaniem rodziców jako osób wspierających i nauczycieli jako koordynatorów.

Projekt wesprze uczniów z dysleksją poprzez kilka kluczowych inicjatyw:

 • Opracowanie interaktywnego portalu internetowego: Portal ten ułatwi działania projektowe, zapewni możliwości nawiązywania kontaktów i e-learningu oraz umożliwi wymianę dobrych praktyk w środowisku wielojęzycznym. Portal będzie zawierał narzędzie do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych oraz obszar roboczy do tworzenia gier 2D przy użyciu Scratch, aby pomóc w nauczaniu i uczeniu się EFL.
 • Kompleksowy kurs CPD dla nauczycieli EFL: Dla nauczycieli opracowany zostanie kurs blended learning, obejmujący elementy online i face-to-face. Będzie on wykorzystywał innowacyjne i integracyjne techniki nauczania, takie jak metodologia CLIL i narzędzia ICT.
 • Zestaw dydaktyczny dla dzieci: Skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat z dysleksją, zestaw ten będzie zawierał treści cyfrowe i gry 2D zaprojektowane przy użyciu Scratch, dostosowane do języka angielskiego na poziomie A1-A2 zgodnie z wytycznymi CERF.
 • E-książeczka A-Z na temat dysleksji: Ta broszura dostarczy niezbędnych informacji na temat dysleksji, w tym jej rodzajów, modeli i związanych z nią trudności w nauce, skierowanych do wychowawców, nauczycieli i rodziców.
 • Lista kontrolna nauczania EFL: Narzędzie dla nauczycieli do monitorowania i zapewniania jakości i adekwatności nowo opracowanych treści do nauczania EFL.
 • Wytyczne dotyczące planu działania Lexis: Pomoże to nauczycielom we wdrażaniu Planu działania Lexis w szkołach, wykorzystując opracowane narzędzia i zasoby, w tym portal, kurs CPD, listę kontrolną, narzędzie z przewodnikiem do lekcji i gry Scratch.

Organizacje partnerskie:

 • Społeczna Akademia Nauk (Łódź, Polska)
 • 3rd Regional Centre for the Design of Education
  in Primary and Secondary Schools in Northern Greece (Weria, Grecja)
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o. (Brno, Czechy)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Nikozja, Cypr)
 • Lingua Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Łódź, Polska)
 • ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS ETAIREIA (Ilioupoli, Grecja)
 • ASOCIATIA BUCURESTI PENTRU COPII DISLEXICI (Bukareszt, Rumunia)

[English]

Full project name: Supporting English Language Teachers to Upgrade Teaching and Learning of Children with Dyslexia Through the Integration of Emerging Technologies and the Acquisition of Digital Skills

Duration: 2.05.2022 – 2.11.2024

Dyslexia affects 20% of the global population and is the most common learning disability, impacting 80% of individuals with learning challenges. In the EU, dyslexia prevalence is estimated to be between 8-20% among adults and children. It is a neurobiological condition that causes difficulties in reading, writing, and language learning, particularly in English due to its complex orthography. Despite its widespread impact, research on dyslexia in EU school education is scarce and often outdated. The EU Dyslexia Charter 2018 highlights the insufficient handling of dyslexia, largely due to inadequate information and poor communication among parents, teachers, and experts. Additionally, dyslexia is linked to higher rates of depression (2-14%) and anxiety (20%). There’s a notable lack of teacher training on dyslexia and the effective use of ICT in education, which could aid students with learning difficulties.

LEXIS aims to:

 • Promote the acquisition of EFL learning to a vulnerable group of children with dyslexia and ensure the provision of adequate and targeted to their learning needs tools and methodologies.
 • Promote the digital transformation and modernization of EFL teaching through the integration of emerging technologies and the development of inclusive digital tools that will enhance the resilience, adaptability and readiness of the swift from classroom to digital learning.
 • Enhance the digital confidence and competence of teachers who teach EFL to deal with the new emerging challenges of the digitalized world through the acquisition of digital skills related to coding in Scratch for the development of 2D games for EFL
 • Promote a holistic approach into the learning process with the involvement of parents as supporters and teachers as facilitators

The project will support dyslexic students through several key initiatives:

 • Development of an Interactive Web-Based Portal: This portal will facilitate project activities, provide networking and e-learning opportunities, and enable the exchange of good practices in a multilingual setting. It will include a self-guided tool for creating teaching materials and a workspace for developing 2D games using Scratch to aid EFL teaching and learning.
 • Comprehensive CPD Course for EFL Teachers: A blended learning course will be designed for teachers, incorporating online and face-to-face elements. It will utilize innovative and inclusive teaching techniques, such as CLIL methodology and ICT tools.
 • Teaching Kit for Children: Aimed at children aged 6-12 with dyslexia, this kit will include digital content and 2D games designed using Scratch, aligned with A1-A2 level English as per the CERF guidelines.
 • A-Z e-Booklet on Dyslexia: This booklet will provide essential information about dyslexia, including its types, models, and the learning difficulties associated with it, targeting educators, teachers, and parents.
 • EFL Teaching Checklist: A tool for teachers to monitor and ensure the quality and appropriateness of newly developed content for EFL teaching.
 • Guidelines for Lexis Action Plan: This will assist teachers in implementing the Lexis Action Plan in schools, utilizing the developed tools and resources, including the portal, CPD course, checklist, guided tool for lessons, and Scratch games.

Partner organisations:

 • Społeczna Akademia Nauk (Lodz, Poland)
 • 3rd Regional Centre for the Design of Education
  in Primary and Secondary Schools in Northern Greece (Veroia, Greece)
 • Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o. (Brno, Czech Republic)
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Nicosia, Cyprus)
 • Lingua Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Lodz, Poland)
 • ASSERTED KNOWLEDGE OMORRYTHMOS ETAIREIA (Ilioupoli, Greece)
 • ASOCIATIA BUCURESTI PENTRU COPII DISLEXICI (Bucharest, Romania)