„Nie daj się wykluczyć!”

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. “Nie daj się wykluczyć”, którego głównym Organizatorem jest– CUSTOM MEDIA GROUP Agnieszka Kędzierska.

nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-C019/16

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne

Działanie IX.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

CELEM PROJEKTU JEST ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I EDUKACYJNEJ SŁUŻĄCE ZDOBYCIU I UTRZYMANIU ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH  UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY:

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego (w rozumieniu KC tj. osoby których miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu), w tym:

 • osoby bezrobotne, dla których zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został określony III profil pomocy,
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020,
 • osoby niepełnosprawne (znaczny, umiarkowany stopień niepełnosprawności, niepełnosprawności sprzężone, intelektualne oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi) – min. 70% UP.

RODZAJ WSPARCIA

 • Diagnoza potencjału z opracowaniem IPD
 • Grupowe wsparcie psychologiczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych i techniki poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy oraz stypendia

Uczestnicy projektu otrzymują kształcenie w specjalności:

KADRY I PŁACE

Specjalista ds. kadr i płac to osoba, która jest odpowiedzialna w firmie za naliczanie wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Do najważniejszych obowiązków specjalisty ds. kadr i płac należy także administrowanie dokumentacją zasiłkową i naliczanie zasiłków, dokonywanie rozliczeń i sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia na tym stanowisku stwarzają liczne firmy i instytucje o różnorodnym charakterze prowadzonej działalności.