I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Usługodawca” – Lingua Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-046) przy ulicy Lutomierskiej 81 lok. 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654266, NIP 7262663768, REGON 366143664, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem www.ingua-consulting.com oraz jej podstrony,
 3. „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 4. „Dokumentacja” – materiały multimedialne udostępniane za pośrednictwem Serwisu, takie jak pliki video, infografiki, webinaria itp.
 5. „Szkolenie” – pojedyncze szkolenie dostępnie na platformie,
 6. „Użytkownik” – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę dotyczącą założenia Konta i udostępnienia Szkolenia, jak również podmiot odwiedzający stronę internetową Serwisu celem zawarcia jednej z powyższych umów,
 7. „Administrator” – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie i dokonał zakupu Szkolenia,
 8. „Polityka” – polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem: https://lingua-consulting.com/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies,
 9. „Przelewy 24” – system bezpiecznych płatności internetowych, prowadzony przez PayPro SA 2022,
 10. „Umowa” – umowa o udostępnienie Szkolenia zawierana między Usługodawcą, a Użytkownikiem w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą , zawarta w oparciu o złożone zamówienie.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę usług na rzecz Użytkowników, polegających na:
  1. założeniu i prowadzeniu Konta,
  2. umożliwienia zawierania przez Internet Umów,
 1. Usługi wskazane w ustępie poprzedzającym nie są kierowane przez Usługodawcę do konsumentów w rozumieniu art. 22 ze zm. 1 Kodeksu cywilnego.

§ 3

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Treści prezentowane  przez Usługodawcę w ramach Dokumentacji zawierają jedynie jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa i nie może ona być przez Użytkownika traktowana jako wiążąca w obrocie prawnym. Usługodawca zastrzega, że korzystając z Dokumentacji należy dokonać każdorazowo weryfikacji zasadności zastosowania tez lub twierdzeń w niej zawartych w konkretnym stanie faktycznym. Odpowiedzialność Usługodawcy za korzystanie przez Użytkownika z Dokumentacji jest wyłączona w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 4

Usługodawca może dokonywać modyfikacji zawartości Serwisu, cen oraz zakresu Pakietów szkoleniowych, jak również przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

III. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług

§ 5

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Podczas korzystania z Serwisu, jak również podczas komunikacji z Usługodawcą, Użytkownik nie ponosi innych kosztów za korzystanie ze środka porozumiewania się na odległość poza zwykle stosowanymi.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu, a także złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia Umowy, wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu oraz do utrzymania procesu składania zamówienia przez Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

IV. Cena szkolenia

§ 6

 1. Usługa stanowiąca przedmiot Umowy ma charakter odpłatny.
 2. Ujawniona na odpowiedniej podstronie Serwisu cena udostępnienia Szkolenia jest wyrażona w złotych polskich oraz w kwocie brutto, tj. Nie zostanie ona powiększona o wartość podatku od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
 3. Cena udostępnienia Szkolenia płatna jest niezwłocznie po zawarciu Umowy, przelewem lub w formie płatności internetowej P24NOW, w zależności od wybranego sposobu płatności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania rozpoczęcia świadczenia usługi polegającej na umożliwieniu dostępu do Szkolenia do momentu zaksięgowania kwoty odpowiadającej cenie zamówionego Szkolenia na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Brak dokonania płatności zgodnie z zamówieniem obejmującym dostęp do szkolenia, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o udostępnieniu szkolenia, daje prawo Usługodawcy do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

V. Założenie Konta, zamówienie szkolenia

§ 7

 1. Zamówienie szkolenia wymaga założenia Konta przez Użytkownika. Konto zakładane jest automatycznie w momencie złożenia pierwszego zamówienia.
 2. Żeby zamówić szkolenie, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamieszczony na odpowiedniej podstronie Serwisu.
 3. Zamówienia na udostępnienie szkolenia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. W formularzach dostępnych w Serwisie zabronione jest podawanie treści bezprawnych, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.
 5. Formularz zamówienia dostępu do szkolenia stanowi ofertę Usługodawcy, skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia Umowy.
 6. W formularzu nie należy podawać danych fikcyjnych ani danych innych osób niż Użytkownik. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia szkolenia będzie w szczególności skutkowało nieprawidłowym udokumentowaniem nabycia usługi przez Użytkownika, poprzez błędne dane widniejące na wystawionej przez Usługodawcę fakturze.
 7. Formularz należy wypełnić uzupełniając wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W formularzu zamówienia szkolenia Użytkownik dokonuje również wyboru formy płatności.
 8. Użytkownik ma do wyboru dwie formy płatności: przelew tradycyjny oraz płatność internetowa za pośrednictwem serwisu P24NOW. W przypadku wyboru formy płatności internetowej, dokonywana płatność podlega warunkom regulaminu dokonywania wpłat w Serwisie Przelewy24 dostępnym pod adresem:https://www.przelewy24.pl/regulamin , przy czym pod pojęciem Akceptanta należy w nim rozumieć Usługodawcę.
 9. Złożenie zamówienia wymaga oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz Polityki, a w przypadku wyboru formy płatności internetowej, dodatkowo oświadczenia o akceptacji regulaminu dokonywania wpłat w P24NOW.
 10. Po wypełnieniu formularza zamówienia szkolenia należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co spowoduje przesłanie formularza do Usługodawcy oraz przekierowanie na odpowiednią podstronę Serwisu, w zależności od wybranej formy płatności. Czynność ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Użytkownika oferty Usługodawcy w przedmiocie zawarcia Umowy. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy między Użytkownikiem i Usługodawcą.
 11. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownikowi na wskazany przez niego adres zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca dane niezbędne do dokonania przelewu. W przypadku wyboru płatności internetowej, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę P24NOW, celem dokonania płatności za jego pośrednictwem.
 12. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę formularza zamówienia szkolenia, na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany e-mail potwierdzający zawarcie umowy.

VI. Rozpoczęcie świadczenia usługi

§ 8

 1. Użytkownik jest niezwłocznie informowany o założeniu Konta, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia. W wiadomości Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do Konta (login, hasło).
 2. Uruchomienie dostępu do szkolenia uzależnione jest od zaksięgowania płatności za usługę.
 3. Użytkownik jest informowany o uruchomieniu dostępu do szkolenia, co następuje w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany przy składaniu zamówienia.

§ 09

Użytkownik obowiązany jest do zachowania w poufności hasła umożliwiającego dostęp do Dokumentacji. W przypadku utraty hasła przez Użytkownika, może on skorzystać z możliwości jego zresetowania, poprzez uzyskanie odpowiedniego linka przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail.

VII. Własność intelektualna

§ 10

 1. Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały składające się na Dokumentację stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Usługodawcy lub uprawnionych osób trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.
 2. Po każdorazowym zalogowaniu do swojego Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp online do zamówionego Szkolenia. W ramach ww. dostępu, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z udostępnionego Szkolenia do użytku prywatnego oraz służbowego (związanego z pełnioną funkcją lub zajmowanym stanowiskiem), poprzez odtwarzanie/wyświetlanie jego zawartości.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów Dokumentacji w inny sposób niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) oraz nie jest uprawniony do jej dalszej odsprzedaży.

§ 11

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów składających się na Dokumentację przysługują Usługodawcy lub uprawnionym osobom trzecim.
 2. Uzyskując dostęp do Serwisu i Dokumentacji, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów składających się na Dokumentację, za wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Regulaminie.

VIII. Procedura reklamacyjna

§ 12

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@lingua-consulting.com, telefonicznie: 604 99 30 20 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika umożliwiające przesłanie mu odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Termin do rozpatrzenia reklamacji uważa się za zachowany w sytuacji wysłania przez Usługodawcę odpowiedzi na reklamację przed jego upływem.

IX. Okres świadczenia usługi i obowiązywanie umów

§ 13

 1. Dostęp do szkolenia trwa 12 miesięcy, liczony od daty wystawienia faktury VAT potwierdzającej zakup szkolenia i dokonanie płatności.

X. Zmiany Regulaminu

§ 15

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Dokumentacji lub stosunku prawnego między Usługodawcą a Użytkownikiem,
  2. modyfikacji stosunku prawnego łączącego Usługodawcę z operatorem płatności za usługę – P24NOW,
  3. zmiany zakresu oferowanych przez Usługodawcę usług.
 1. Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego aktualna wersja zawsze znajdować się na stronie Serwisu: https://lingua-consulting.com/regulamin-sklepu/. Korzystanie przez Użytkownika z usługi po wprowadzeniu zmian do Regulaminu, będzie równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik winien wypowiedzieć umowę zgodnie z ust. 4 poniżej. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć Umowę lub umowę o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 14 ust. 5 Regulaminu. W takiej sytuacji, Użytkownik będzie związany brzmieniem Regulaminu w jego pierwotnej wersji do czasu ustania obowiązywania Umowy lub umowy o prowadzenie Konta.

XI. Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://lingua-consulting.com/regulamin-sklepu/ oraz w siedzibie Usługodawcy.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.