MOBILNY TEATR LALEK

Projekt pt. „Mobilny Teatr Lalek” został zrealizowany przez Lingua Consulting sp. z o.o. w Łodzi w ramach programu Erasmus+ akcji kluczowej Mobilność edukacyjna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnikami projektu była grupa młodzieży w wieku 15-20 lat z Polski, Grecji i Włoch. Uczestnikami były osoby uzdolnione aktorsko i artystycznie, dla których teatr stanowi drugie życie i nadaje mu sens – zwłaszcza teatr lalek. Pomysł młodzieży “Teatru Lalek” wywodził się z obrzędów kulturowych i tradycji kultywowanych w krajach, z których pochodzą uczestnicy. Głównym jego podłożem były przekazywane z pokolenia na pokolenie treści religijne. Dojrzała młodzież zdaje sobie sprawę, że teatr lalek odkrywa bogate możliwości dydaktyczne i wychowawcze. Jest to bowiem rodzaj teatru, w którym głównym środkiem wyrazu jest lalka teatralna animowana i nierzadko emocjonalnie “kierowana” przez aktora-lalkarza. Wśród pomysłodawców projektu znaleźli się młodzi wizjonerzy, futuryści-moderniści, którzy podążają za wizją tworzenia dramatu lalkarskiego, mającego na celu ukazanie ludzkich dramatów za pomocą nieucieleśnionych marionetek czy kukiełek (uczestnicy własnoręcznie wykonują swoją lalkę do ulicznego performance w ramach niniejszego projektu), jednocześnie personifikując je i nadając im odpowiednie emocje.

Teatr przedmiotów, w którym młodzież – aktorzy – należący nierzadko do artystycznych/ aktorskich kółek zainteresowań bądź amatorskich lub profesjonalnych teatrów, nadał im funkcję postaci scenicznych – migrantów, stał się przyczynkiem i impulsem do nakreślania smutnych historii człowieka na uchodźstwie, osamotnionego i bezbronnego w obliczu poszukiwania nowej małej ojczyzny. Projekt miał wymiar społeczny a młodzież poprzez inscenizację dramatu lalkarskiego dotarła do dużego grona odbiorców. Performance mobilny (kilkudniowy tabor lalkarski po województwie łódzkim specjalnie dedykowanym “Puppet-Busem”) spowodował, że o problemie ówczesnego świata, jakim są migracje międzynarodowe,mówili inni, a także wzbudził do refleksji nad losem drugiego człowieka.

Za pomocą projektu zrealizowano następujące cele:

– pogłębianie wiedzy językowej i umiejętności sprawnej komunikacji w języku angielskim
– rozwijanie kultury uczenia się
– prowadzenie intensywnego dialogu międzynarodowego
– wzrost świadomości międzyreligijnej i międzykulturowej
– wzmocnienie takich wartości jak: solidarność, spójność europejska, poszanowanie wolności i praw odmiennego kulturowo człowieka
– popularyzacja idei integracji europejskiej
– naświetlanie problemu migracji i uchodźstwa poprzez dotarcie do szerokiej grupy odbiorców


W ramach projektu młodzież wystawiła przedstawienie, które zostało szeroko rozpowszechniane podczas 5-dniowego taboru lalkarskiego „Puppet-Busem” oraz podczas street show dedykowanego mieszkańcom miasta Łodzi (miejska przestrzeń publiczna) i miejscowości województwa łódzkiego.
Rezultaty miękkie projektu to: wzrost umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, ukształtowanie bądź wzmocnienie postaw tolerancji, poszanowanie godności człowieka, uspołecznienie wewnętrzne i zewnętrzne (skierowane do obywateli), wzrost umiejętności prowadzenia otwartego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, przełamanie wewnętrznych barier podnoszących samoocenę, rozwinięcie zmysłu przedsiębiorczości i inicjatywy, wzmocnienie internacjonalnej spójności europejskiej.

Projekt oddziaływał na młodzież, kadrę i obserwatorów street show w kontekście krajowym i regionalnym, oraz na organizacje partnerskie w kontekście międzynarodowym.  Film z warsztatów projektowych oraz sam występ młodzieży, jako przedstawienie, został umieszczony m.in. na kanale You Tube, co na arenie europejskiej przyczynia się do propagowania potrzeby dialogu międzykulturowego oraz uwrażliwienia młodzieży na losy innych ludzi. Ten sposób upowszechnienia ma korzyść długoterminową, a wypracowane wartości i rozwiązane potrzeby (zdiagnozowane przez młodzież będące przyczynkiem i inspiracją projektu) będą mieć długofalowy wpływ na uczestników. Osiągnięte rezultaty projektu, głównie nienamacalne, mogą wywrzeć długofalowy wpływ na funkcjonowanie młodej, rozwijającej się jednostki oraz na długo pozostaną w świadomości człowieka.