Level up!

for English see below

Projekt Level up! zakłada stworzenie 4 innowacyjnych programów autorskich w zakresie edukacji językowej, w myśl nauczania konektywnego, dostosowanych do potrzeb osób dorosłych o inteligencji wizualnej, kinestetycznej oraz muzycznej, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Programy autorskie obejmujące 60-godzinne kursy z języka angielskiego na poziomie A/B będą dedykowane edukatorom uczącym osoby dorosłe. Programy te zostaną dostosowane do warunków wirtualnych na potrzeby słuchaczy, którzy preferują bądź widzą większe dla siebie korzyści edukacyjne czy efektywność, w asynchronicznym nauczaniu, w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te zostaną umieszczone na platformie Moodle.

Czas trwania: 1.04.2022 – 31.03.2024

Cele projektu:

 • podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się poprzez zwiększenie efektywności tego procesu;
 • zwiększone wykorzystanie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w kształceniu poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi cyfrowych i możliwości odbywania szytych na miarę kursów w dowolnym czasie w przestrzeni wirtualnej (self-paced/directed training);
 • promocja edukacji włączającej (poprzez program PECS – Picture Exchange Communication System);
 • pobudzenie zmysłu kreatywności osób uczących się poprzez wykorzystanie różnych narzędzi wspomagających proces kształcenia językowego, także w czasie wolnym;
 • rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, wnioskowania poprzez inkorporację komponentów konektywizmu;
 • uznawanie efektów uczenia się poprzez OCB (Online Course Badge).

Działania projektowe będą skupiać się na stworzeniu 4 innowacyjnych programów autorskich oraz promocji i zarządzaniu. W ramach działań odbędą się także 2 transnarodowe spotkania projektowe, konsultacje merytoryczne oraz 3 wydarzenia upowszechniające rezultaty (2 konferencje i 1 webinarium).

Główne rezultaty:

 • 3 programy edukacyjne dostosowane do dominującej inteligencji dorosłego słuchacza: wizualno-przestrzennej, fizyczno-kinestetycznej, muzyczno-rytmicznej;
 • 1 program dedykowany słuchaczom z niepełnosprawnością intelektualną bazujący na pomocach wizualnych (system PECS);
 • Podręcznik ”Level up! czyli Zaufaj swojej inteligencji” dedykowany lingwistom, nauczycielom języka angielskiego uczącym osoby dorosłe. Będzie on wyposażony w interaktywne narzędzia, przykłady ćwiczeń, scenariusze bazujące na nauczaniu konektywnym;
 • Kurs online na platformie Moodle;
 • poprawa jakości kształcenia (się);
 • wzrost świadomości OER (Open Educational Resources) w kształceniu;
 • wzrost kreatywności osób uczących się.

Korzyści płynące z projektu to przede wszystkim trwała zmiana postawy edukatora do procesu nauczania i efektywności procesu oraz optymalizacja procesu nauki języka dla osób uczących się (Return-on-Investment).

Z rezultatami projektu można zapoznać się tutaj:

Projekt Level up! korzysta z dofinansowania o wartości 79 295 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu Level up! jest podniesienie jakości procesu nauczania i uczenia się poprzez dostosowanie go indywidualnych potrzeb osób dorosłych o różnych rodzajach inteligencji.

Zachęcamy do odwiedzenia stron związanych z Funduszami EOG i projektem Level up!:


Level up!

The project Level up! involves the creation of 4 innovative proprietary programs in the field of language education, according to the connective teaching approach, tailored to the needs of adults with visual-spatial, bodily-kinaesthetic and musical intelligence, as well as people with intellectual disabilities.

The author’s programs, which include 60-hour courses in English at A/B level, will be dedicated to educators teaching adults. The programs will be adapted to a virtual setting for the needs of learners who prefer or spot greater educational benefits, in asynchronous learning, at any place and time. These courses will be transferred to the Moodle platform.

Duration: 1.04.2022 – 31.03.2024

Project objectives:

 • improvement of the teaching and learning process quality by making it more efficient;
 • increased use of ICT in education through a variety of digital tools and participation in tailor-made courses at any time in the virtual space (self-paced/directed training);
 • promotion of inclusive education (through the PECS program – Picture Exchange Communication System);
 • stimulation of learners’ sense of creativity through the use of various tools supporting the language learning process, also in their leisure time;
 • development of critical thinking, problem-solving, reasoning skills through incorporation of connectivist components;
 • recognition of learning outcomes through OCB (Online Course Badge).

Project activities will focus on the creation of 4 innovative proprietary programs as well as promotion and management. The activities will also include 2 transnational project meetings, content-related consultations and 3 events disseminating the results (2 conferences and 1 webinar).

Main outputs:

 • 3 educational programs tailored to the dominant multiple intelligence of adult learners: visual-spatial, physical-kinaesthetic, musical-rhythmic;
 • 1 program dedicated to learners with intellectual disabilities based on visual aids;
 • Handbook “Level up! or Trust your intelligence” dedicated to linguists and English educators teaching adults. It will be equipped with interactive tools, examples of exercises, scenarios based on connective learning;
 • Online course on the Moodle platform;
 • improvement of the quality of education;
 • increase in the awareness of OER (Open Educational Resources) in education;
 • increase of learners’ creativity.

The benefits of the project include permanent change in the educator’s attitude to the teaching process and the effectiveness of the process as well as optimization of the language learning process for learners (Return-on-Investment).

The Level up! project benefits from a EUR 79 295 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants. The aim of the Level up! project is to improve the quality of the teaching and learning process by adapting it to the individual needs of adults with different types of intelligence.

We encourage you to visit websites related to the EEA Grants and the Level up! project: