PROJEKT „JĘZYKOWO – WYKWALIFIKOWANI!”

 

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich woj. łódzkiego

Spółka Lingua Consulting realizuje projekt pn. „Językowo – wykwalifikowani!” o nr RPLD.11.02.01-10-0083/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2. Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1. Kształcenie osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Głównym organizatorem projektu jest firma WNĘK MAREK Szkoła Języków Obcych „Premium”.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji językowych wśród 231 osób dorosłych (w tym min. 139 kobiet), powyżej 18. roku życia (w tym min. 58 os. w wieku 50 lat i więcej), pochodzących z obszarów wiejskich województwa łódzkiego z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie), uzyskane poprzez certyfikowane szkolenia zakończone zewnętrznym egzaminem językowym do końca czerwca 2020 r.

Założenia projektu:

  • szkolenia z języka angielskiego prowadzone na poziomach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu,
  • 12-osobowe grupy szkoleniowe (łącznie 24 grupy),
  • elastyczność w zakresie terminów zajęć (szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu, w godzinach porannych, popołudniowych i/lub wieczornych, jak i w weekendy),
  • darmowe materiały szkoleniowe oraz podręczniki z ćwiczeniami umożliwiające naukę na odpowiednim poziomie
  • szkolenia w wymiarze 120 godzin szkoleniowych.

W projekcie może wziąć udział osoba, która w chwili przystąpienia do projektu spełnia następujące kryteria:

  • jest osobą w wieku 18 lat i więcej,
  • jest osobą o najniższych kompetencjach, tj. posiada wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (do poziomu ISCED 2 włącznie),
  • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na terenie woj. łódzkiego,
  • jest osobą pochodzącą z obszarów wiejskich (stopień urbanizacji DEGURBA 3),
  • z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kwalifikacji językowych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 30.06.2020.