PROJEKT „JĘZYK ANGIELSKI PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA”

 

Spółka Lingua Consulting realizuje projekt pn. „Język angielski przepustką do lepszego jutra” o nr RPLD.11.02.01-10-0014/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 11.02: Kształcenie osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie umiejętności językowych i nabycie kwalifikacji z języka angielskiego potwierdzonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu na pełnym poziomie biegłości językowej A lub B według skali ESOKJ.

Głównym organizatorem projektu jest firma „Pretender” Adrian Wronka.

Okres realizacji to: 1.06.2018 – 31.12.2019.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną BEZPŁATNE szkolenia z języka angielskiego na poziomie A (A1 i A2) lub B (B1 i B2):

  • szkolenia językowe zakończone egzaminem TELC lub równoważnym certyfikującym zdobytą wiedzę,
  • kurs obejmuje 120 godzin lekcyjnych i odbywa się w 12-osobowych grupach,
  • uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały, podręcznik i ćwiczenia.

Kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie:

  • zamieszkiwanie na terenie wiejskim (Degurba 3) województwa łódzkiego,
  • wiek 18 lat i więcej,
  • niskie kwalifikacje (wykształcenie maksymalnie gimnazjalne lub równorzędne – ISDEC 2).