BEZPŁATNE KURSY języka angielskiego dla osób 50+ z województwa łódzkiego

W ramach dwóch projektów RPO prowadzone są bezpłatne szkolenia z języka angielskiego na poziomie A (A1 i A2) oraz B (B1 i B2):

  • kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych,
  • odbywa się w 12-osobowych grupach,
  • uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe, podręcznik i ćwiczenia,
  • elastyczność w zakresie terminów zajęć,
  • szkolenia zakończone egzaminem certyfikującym TGLS lub równoważnym potwierdzającym zdobytą wiedzę.

Kryteria uprawniające do udziału w projektach:

  • wiek 50 lat i więcej,
  • osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa łódzkiego w obszarze wiejskim lub słabo zaludnionym (stopień urbanizacji DEGURBA 3),
  • niskie kompetencje/kwalifikacje (do poziomu ISCED 2 włącznie).

W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 737-950-659

Lingua Consulting Sp. z o.o. (biuro: Łódź, ul. Gdańska 54/116)

Kursy językowe realizowane są w ramach dwóch projektów:

  • „Akcja kwalifikacja – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” o nr RPLD.11.02.01-10-0012/17 oraz
  • „Język angielski przepustką do lepszego jutra” o nr RPLD.11.02.01-10-0014/17.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.2: Kształcenie osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).

Udział w projektach: bezpłatny

Okres realizacji projektów: do 31.05.2020 r.