PROJEKT „AKCJA KWALIFIKACJA – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

 

Bezpłatne kursy języka angielskiego od podstaw dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego

Projekt „Akcja kwalifikacja – kurs języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” o nr RPLD.11.02.01-10-0012/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Spółkę Lingua Consulting w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2. Kształcenie osób dorosłych, Poddziałanie XI.2.1. Kształcenie osób dorosłych.

Głównym organizatorem projektu jest firma TAG-CONSULTING Marta Maciejak-Tomczyk.

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A według skali ESOKJ potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu TELC poprzez udział w szkoleniach językowych.

Projekt skierowany jest do:

  • 360 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na terenie województwa łódzkiego w obszarze wiejskim lub bardzo słabo zaludnionym (stopień urbanizacji DEGURBA 3),
  • w wieku 18 lat i więcej,
  • o niskich kompetencjach – posiadanie wykształcenia najwyżej gimnazjalnego (do poziomu ISDEC 2 włącznie).

O szkoleniach językowych:

  • 120 godzin dydaktycznych (60 godzin na poziomie A1 i 60 na poziomie A2),
  • 12-osobowe grupy,
  • elastyczność w zakresie terminów zajęć,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe.

Wszystkie zajęcia zakończą się międzynarodowym egzaminem certyfikującym TELC (The European Language Certificates) oraz uzyskaniem certyfikatu TELC lub równoważnego potwierdzającego nabycie kompetencji językowych (ważnego bezterminowo).

Udział w projekcie: bezpłatny

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. – 31.05.2020 r.

Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie – obszary wiejskie